Raport bieżący 30/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu sprawozdania sporządzane przez Radę Nadzorczą, przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- Roczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktów 7 i 11 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za lata 2019 i 2020, którego zaopiniowanie ma być przedmiotem punktu 14 planowanego porządku obrad.

https://celonpharma.com/wp-content/uploads/2021/06/39653907_Sprawozdanie_RN_CELON_PHARMA_SA_ZA_ROK_2020.pdf

https://celonpharma.com/wp-content/uploads/2021/06/Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_CELON_PHARMA_SA_za_2019-2020.pdf