Raport bieżący 32/2020 – Aktualizacja aktywności biznesowych Spółki w zakresie COVID-19 tzn. rozwoju innowacyjnych terapii w obszarze zakażeń SARS-COV-2 oraz rozwoju i wdrożenia diagnostyki SARS-COV-2.

Data: 15.10.2020, godz. 16.22
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do komunikatów dotyczących rozpoczęcia strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 (RB 6/2020) oraz zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych (RB22/2020), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 października 2020, dokonał aktualizacji postępu prac w obszarze nowych terapii na SARS-COV-2. tzn. rozwoju niskocząsteczkowego leku oddziałującego na proteazę TMPRSS2  oraz leku oddziałującego na polimerazę RNA (analogu Remdesiviru).

Zarząd Spółki pozytywnie ocenił postęp prac w ramach projektu. Spółka jest w trakcie tworzenia biblioteki związków będących specyficznymi inhibitorami ww. celów molekularnych.  Ponadto, Spółka pozytywnie oceniła możliwość szybkiego wyboru wiodącego związku, przeprowadzenia badań toksykologicznych, a także rozpoczęcia podawania wybranego leku pacjentom. Jednym  z elementów pozytywnie wpływających na szybkość realizacji projektu jest sprzyjające otoczenie regulacyjnie związane z przeprowadzaniem badań, w tym badań klinicznych,  a także dopuszczaniem do obrotu skutecznych terapii w zakresie COVID19.

W nawiązaniu do komunikatu 5/2020 dotyczącego wdrożenia wytwarzania testów do diagnostyki qRT-PCR w nowopowstających laboratoriach Spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo Rozwojowym, Zarząd po przeprowadzeniu analizy otoczenia biznesowego, a w szczególności oceny możliwości i skali zakładanego komercyjnego udostępniania wyprodukowanych przez Spółkę testów qRT-PCR do diagnostyki SARS-COV-2, podjął decyzję o wstrzymaniu projektu w zakładanej wcześniej formie. Zdaniem Spółki rynek testów qRT-PCR jest wyjątkowo konkurencyjny, ze stale pogarszającą się marżowością, a także dodatkowo zdeterminowany niskim dostępem urządzeń (wysokowydajnych qRT-PCR) do przeprowadzania testów.

Priorytetowo zaadoptowana strefa BSL-3 w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym zostanie wykorzystana do rozwoju i wdrożenia do badań wyżej opisanego, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych.