Raport bieżący 34/2021 – Przydział akcji serii D

Data sporządzenia: 2021-07-15, godz: 14:53                                                                                                           

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Przydział akcji serii D       

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                                        

Treść raportu:                                                                                                                                

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. dotyczącego uchwały Zarządu Celon Pharma S.A. („Spółka”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 r. dokonał przydziału 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wymagane wkłady pieniężne zostały wniesione w całości przez wszystkich obejmujących ww. akcje serii D. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 36 zł za jedną akcję.

Akcje serii D będą przedmiotem ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki przypomina, iż jak wskazano w Komunikacie aktualizującym nr 1 z dnia 1 lipca 2021 r. do prospektu spółki Celon Pharma S.A. zatwierdzonego w dniu 1 lipca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”), zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka oraz Glatton sp. z o.o., będący większościowym akcjonariuszem Spółki, zaciągnęli wobec Globalnych Współkoordynatorów wskazanych w Prospekcie, zobowiązania ograniczające do upływu 365 dni od daty pierwszego notowania Akcji Oferowanych Spółki na GPW m.in. możliwość oferowania, zbywania lub obciążania przez te podmioty akcji Spółki, na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Gwarantowanie Oferty, brak stabilizacji i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” w punkcie „Umowne ograniczenia zbywalności Akcji”.