Raport bieżący 37/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora 5-HT7 w USA

Data sporządzenia: 2020-11-07, godzina: 13:16
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. „Spółka" informuje, iż w dniu 6 listopada 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego agonistów receptora 5-HT7 oraz ich zastosowanie w leczeniu bólu, w terapii neuropatii, na terenie USA.

Patent został udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób na terenie Stanów Zjednoczonych.

Celon Pharma rozwija agonistę receptora 5-HT7 jako „first-in-class” lek przeciwbólowy w terapii neuropatii, w ramach projektu STEP7. Jest on realizowany przez konsorcjum naukowe złożone z Celon Pharma S.A oraz Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN i zakłada rozwój związku, a także jego ewaluację kliniczną.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

W ramach konsorcjum z Instytutem Farmakologii im. J. Maja PAN, Celon Pharma S.A. posiada licencję na rozwijanie i komercjalizację wybranego w ramach projektu STEP7 najlepszego kandydata klinicznego, jako innowacyjnego selektywnego agonisty receptora 5-HT7.

Neuropatie są istotnym problemem klinicznym i stanowią obciążenie społeczno-ekonomiczne dla systemów ochrony zdrowia.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.