Raport bieżący 45/2021 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Data sporządzenia: 2021-11-02, godz: 14:05

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki przydzieliły osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, łącznie 30.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję.

Warranty są emitowane są na podstawie Uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Ich przydział został dokonany na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz na podstawie regulaminów tych Programów Motywacyjnych (zob. raport bieżący nr 44/2021), w związku z zatwierdzeniem odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki realizacji części celów, określonych zgodnie postanowieniami tych regulaminów.