Raport bieżący 5/2022 – Zawarcie umowy w sprawie zakupu licencji

Data sporządzenia: 2022-02-21, godz: 22:18

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2022 r. powziął informację o zawarciu z Salk Institute for Biological Studies („Salk”) umowy w sprawie zakupu licencji dotyczącej pakietu patentowego (ang. Non-Exclusive Patent License Agreement, dalej: „Umowa”) w zakresie metod leczenia zaburzeń metabolicznych. Na podstawie Umowy Salk przyznał Spółce niewyłączną, zbywalną (na warunkach określonych w Umowie) licencję w zakresie komercyjnego wykorzystania lub komercyjnej sprzedaży licencjonowanego produktu do leczenia cukrzycy i chorób metabolicznych u ludzi.

Transakcja umożliwi Spółce kontynuację prac klinicznych nad analogiem białka FGF1 w leczeniu cukrzycy typu II a także  rozszerzenie prac rozwojowych na inne metaboliczne wskazania kliniczne. Dotychczas przeprowadzone przez Spółkę badania potwierdziły, że opracowany w ramach projektu FAIND kandydat na innowacyjny lek przeciwcukrzycowy o symbolu M43, oparty na analogu białka FGF1, może stanowić nową, alternatywną i bezpieczną terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II. Wykazał on bowiem silny efekt przeciwcukrzycowy, a dzięki nowym, selektywnym mutacjom w białku FGF1, jest wolny od ryzyka nowotworzenia. M43 jest na końcowym etapie badań przedklinicznych, a w 2021 roku Spółka złożyła zgłoszenie patentowe na nowe analogi FGF1, obejmujące M43. Obecny zakup stanowi istotny element domykający dla posiadania pełnych, nieograniczonych praw komercjalizacyjnych M43.

Projekt FAIND („Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”) prowadzony przez Celon Pharma S.A., jako lidera, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, uzyskał w 2016 roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - koszt realizacji projektu został określony na 13,4 mln zł, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem za badania przemysłowe to 9,9 mln zł (zob. Sprawozdanie Zarządu z Działalności CELON PHARMA S.A. za rok 2016). Termin realizacji projektu jest obecnie wydłużony do 2023 roku i obejmuje również wczesne etapy badań klinicznych.