Raport bieżący 7/2019 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018

22.03.2019, godz. 16:42

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2018 w kwocie 29.697.104,52 zł w ten sposób że zysk ten:

a) w kwocie 18.897.104,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 10.800.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,24 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 30 kwietnia 2019 r., a jako termin wypłaty dywidendy - 13 maja 2019 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.