Raport bieżący nr 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2017-04-28, 15:07

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka"), działając na podstawie na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 maja 2017 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.

I. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09.05.2017 roku ("Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406(1) kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji przypadającym na dzień 09.05.2017 roku.

W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które złożą dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 09.05.2017 roku i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10.05.2017 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 09.05.2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie: (i) wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej "KDPW"), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) złożonych dokumentów akcji, oraz (iii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22-24 maja 2017 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ulicy Ogrodowej 2A, Łomianki/Kiełpin.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22-24 maja 2017 roku, akcjonariusz Spółki może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres: [email protected].

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Do żądania powinny zostać załączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) oraz (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

IV. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2A , Łomianki/Kiełpin lub w postaci elektronicznej przesłane na adres e-mail: [email protected].

Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) oraz (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Celon Pharma S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w tym trybie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, tj. w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki pod adresem https://celonpharma.com/walne-zgromadzenie/.

V. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 24.05.2017 roku do godziny 16.00, zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2A, Łomianki/Kiełpin lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) oraz (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem https://celonpharma.com/walne-zgromadzenie/.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VI. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected].

Spółka zastrzega, że ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2A, Łomianki/Kiełpin, o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

VII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości.

Przedstawiciel akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dodatkowo, oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnik akcjonariusza zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu:

(i) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej: (i) dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną); oraz (ii) oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem;

(ii) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej: dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną).

Pełnomocnictwo oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem https://celonpharma.com/walne-zgromadzenie/. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected], najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24.05.2017 roku, do godziny 16:00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w ww. formularzu, oraz:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentacji pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

IX. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ogrodowa 2A, Łomianki/Kiełpin, w godzinach od 8:00 do 16:00, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem https://celonpharma.com/walne-zgromadzenie/.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://celonpharma.com/walne-zgromadzenie/.

XII. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą w języku polskim.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

[Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu]

[Informacja o ogólnej liczbie akcji Celon Pharma S.A. i liczbie głosów]

[Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A.]

[Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A.]