Raport bieżący nr 21 / 2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 21 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-15

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 15 lipca 2022 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCLNPH00080”.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 22 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 lipca 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLCLNPH00015”.