Raport bieżący nr 2/2017 Proponowana zmiana Statutu Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-01-12, 14:58

Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A.

Temat: Proponowana zmiana Statutu Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8.02. 2017 roku o godzinie 10.00.

Zaproponowana zmiana obejmuje:

- zmianę § 17 ust. 4 lit. c) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„c) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków

Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,.”

na następujące brzmienie:

„c) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,”

- dodanie w § 17 ust. 4 Statutu Spółki po lit. i) następnej lit. j)  w brzmieniu:

„j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”