Raport bieżący nr 3/2016 Zakwalifikowanie projektu budowy centrum badawczo-rozwojowego Spółki do dofinansowania

Data sporządzenia: 2016-10-12, 14:21
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA SA
Temat: Zakwalifikowanie projektu budowy centrum badawczo-rozwojowego Spółki do dofinansowania
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść:

W nawiązaniu do informacji przekazanych w Prospekcie Emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku (m.in. s. 70) w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczego Rozwojowego” („Projekt”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu wczorajszym uzyskał informację o zakwalifikowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Projektu Spółki na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt Projektu wynosi 79,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 35,7 mln zł, a w pozostałym zakresie nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi. Projekt dotyczy budowy i wyposażenia centrum badawczo­rozwojowego zlokalizowanego w Kazuniu Nowym w zakresie prac badawczych i wykonywania sterylnych, inflamacyjnych i suchych form leków.  W ramach centrum będą prowadzone prace w zakresie poszukiwania i rozwoju nowych leków oraz przygotowywania leków do badań klinicznych. Realizacja tego projektu przewidywana jest w latach 2017­2019. Nakłady na realizację Projektu będą obejmować między innymi: zakup gruntu i budowę własnego budynku bądź zakup istniejącego budynku i jego gruntowną modernizację, nakłady budowlane infrastrukturalne oraz zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych.