TrackB

 Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB  w terapii chorób układu nerwowego.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0020/17-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.11.2017 r.

Depresja to najczęściej występujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie obecnie dostępnych terapii przeciwdepresyjnych wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ponieważ efekty terapeutyczne obserwuje się dopiero po kilku tygodniach regularnego przyjmowania. Ponadto terapie wiążą się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych oraz wykształceniem lekooporności. W związku z tym wciąż istnieje potrzeba rozwoju innowacyjnych i bezpiecznych terapii. Głównym celem projektu jest rozwój nowego, doustnego agonisty receptora TrkB, jako nowej strategii w terapii pacjentów cierpiących na depresje, dodatkowo obarczonych zaburzeniami poznawczymi. Innowacyjny agonista receptora TrkB będzie mimikował biologiczne funkcje czynnika neurotroficznego (BDNF), który, biorąc pod uwagę współczesną wiedzę naukową, jest kluczowy dla uzyskania efektu terapeutycznego. Wnioskodawca planuje syntezę nowej, selektywnej cząsteczki, która zostanie wyselekcjonowana na podstawie charakterystyki interakcji z receptorem, właściwości fizykochemicznych, aktywności in vitro oraz parametrów ADMET. Badania in vivo potwierdzające działanie przeciwdepresyjne oraz prokognitywne wybranego agonisty pozwolą na kontynuację badań farmakologicznych i toksykologicznych. Zakończenie sukcesem badań przedklinicznych pozwoli na rozpoczęcie fazy I badania klinicznego i określić rekomendowaną dawkę leku dla fazy II. Jako końcowy dowód aktywności kandydata na lek, badanie fazy IIa zostanie przeprowadzone na pacjentach z zaburzeniami depresyjnymi, gdzie oceniony zostanie przeciwdepresyjny i prokognitywny efekt kandydata na lek.


Łączna wartość projektu TrackB:
34 442 836,00 PLN
Kwota dofinansowania: 22 878 140,00 PLN