TrackB

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB  w terapii chorób układu nerwowego.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0020/17-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.11.2017

Depresja to najczęściej występujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie obecnie dostępnych terapii przeciwdepresyjnych wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ponieważ efekty terapeutyczne obserwuje się dopiero po kilku tygodniach regularnego przyjmowania leków. Ponadto, obecne terapie wiążą się z ograniczeniami w postaci: ryzyka skutków ubocznych oraz lekooporności. W związku z tym, wciąż istnieje potrzeba rozwoju innowacyjnych i bezpiecznych terapii. Małocząsteczkowy agonista receptora TrkB naśladuje biologiczne funkcje czynnika neurotroficznego (BDNF), który, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, jest kluczowy dla uzyskania efektu terapeutycznego. Wnioskodawca planuje syntezę nowego, selektywnego agonisty receptora TrkB, który zostanie wybrany spośród biblioteki związków poprzez badanie oddziaływań z receptorem, właściwości fizykochemicznych, aktywności in vitro oraz parametrów ADMET. Badania in vivo, potwierdzające działanie przeciwdepresyjne oraz prokognitywne wybranego agonisty, zostaną przeprowadzone na gryzoniach oraz z wykorzystaniem dedykowanych zwierzęcych modeli depresji. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa związku, przeprowadzone zostaną przedkliniczne badania farmakologiczne i toksykologiczne, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków. Potwierdzenie bezpieczeństwa wybranego związku, wspólnie z ustaleniem odpowiedniej formulacji oraz dawkowania leku pozwoli na rozpoczęcie etapu badania klinicznego. Faza I badania klinicznego pozwoli ocenić bezpieczeństwo agonisty TrkB oraz określić rekomendowaną dawkę leku dla fazy IIa. Jako końcowy dowód aktywności kandydata na lek, badanie fazy IIa zostanie przeprowadzone na pacjentach z zaburzeniami depresyjnymi o ciężkim przebiegu, gdzie oceniony zostanie przeciwdepresyjny i prokognitywny efekt kandydata na lek. Głównym celem projektu jest rozwój nowego, doustnego agonisty receptora TrkB jako nowej strategii w terapii pacjentów cierpiących na depresje, dodatkowo obarczonych zaburzeniami poznawczymi układu nerwowego. Stosowanie obecnie dostępnych terapii przeciwdepresyjnych wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ponieważ efekty terapeutyczne obserwuje się dopiero po kilku tygodniach regularnego przyjmowania. Ponadto terapie wiążą się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych oraz wykształceniem lekooporności. W związku z tym wciąż istnieje potrzeba rozwoju innowacyjnych i bezpiecznych terapii. Głównym celem projektu jest rozwój nowego, doustnego agonisty receptora TrkB, jako nowej strategii w terapii pacjentów cierpiących na depresje, dodatkowo obarczonych zaburzeniami poznawczymi. Innowacyjny agonista receptora TrkB będzie mimikował biologiczne funkcje czynnika neurotroficznego (BDNF), który, biorąc pod uwagę współczesną wiedzę naukową, jest kluczowy dla uzyskania efektu terapeutycznego. Wnioskodawca planuje syntezę nowej, selektywnej cząsteczki, która zostanie wyselekcjonowana na podstawie charakterystyki interakcji z receptorem, właściwości fizykochemicznych, aktywności in vitro oraz parametrów ADMET. Badania in vivo potwierdzające działanie przeciwdepresyjne oraz prokognitywne wybranego agonisty pozwolą na kontynuację badań farmakologicznych i toksykologicznych. Zakończenie sukcesem badań przedklinicznych pozwoli na rozpoczęcie fazy I badania klinicznego i określić rekomendowaną dawkę leku dla fazy II. Jako końcowy dowód aktywności kandydata na lek, badanie fazy IIa zostanie przeprowadzone na pacjentach z zaburzeniami depresyjnymi, gdzie oceniony zostanie przeciwdepresyjny i prokognitywny efekt kandydata na lek.


Łączna wartość projektu:
34 442 836,00 PLN
Kwota dofinansowania: 22 878 140,00 PLN