Wybrane dane finansowe

wybrane_dane_finansoweWybrane_dane_finansowe_2013_2012[Tabela z wybranymi danymi finansowymi do pobrania]

Wybrane pozycje bilansu zostały przeliczone na EUR przy zastosowaniu kursu z końca danego okresu, wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone na EUR przy zastosowaniu kursu średniego z danego okresu.