Raport bieżący 7/2021 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19

Data: 10.02.2021, godz: 17:42

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: „Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19”, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu został określony na ok. 46,9 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł.

Celem projektu jest niekliniczne i kliniczne potwierdzenie skuteczności oraz bezpieczeństwa związku CPL116 - innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK opracowanego w Celon Pharma S.A. w podaniu inhalacyjnym we wskazaniach: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF). Przewlekłe choroby układu oddechowego o podłożu zapalnym i zwłóknieniowym dotykają milionów osób na świecie. Oczekuje się, że podanie wziewne pozwoli na zmniejszenie dawki oraz ograniczy występowanie efektów ubocznych. Zakres prac objętych projektem obejmuje wytworzenie substancji czynnej (ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API) w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) oraz przeprowadzenie badań przedklinicznych potwierdzających efektywność leku i profil farmakokinetyczny po podaniu inhalacyjnym. W kolejnych etapach planowane jest opracowanie formulacji przy wykorzystaniu nowoczesnego inhalatora suchego proszku (DPI) oraz przeprowadzenie badania toksykologicznego w podaniu inhalacyjnym związku. Ostatnim etapem prac będzie ewaluacja wyprodukowanego leku inhalacyjnego w ramach badań klinicznych I i II fazy.

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym