Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Celon Pharma S.A.

Preambuła
 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych, uzyskanych przez Celon Pharma S.A. (dalej: Celon Pharma S.A. lub „Spółka”), która jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”). Podstawę prawną dokumentu stanowią przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „GDPR”).
 2. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Celon Pharma S.A. jest związane wyłącznie z działalnością biznesową (w szczególności z działalnością marketingową) prowadzoną przez Spółkę.
Słowniczek
 1. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 4. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, jak również przyjmuję do wiadomości i jestem świadomy, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 2 A, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000437778 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 118-16-42-061, kapitał zakładowy 4 500 000 złotych, w pełni opłacony („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Celon Pharma S.A. jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail [email protected].
 3. Na podstawie art. 7 GDPR przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, która została przeze mnie udzielona Spółce. Oświadczenie dotyczące wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych mogę wysłać na adres e-mail: [email protected]
 4. Zgodnie z art. 15 GDPR przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania moich danych osobowych, jak również uzyskania informacji o celach przetwarzania, planowanym okresie przechowywania ww. danych, jak również prawo do uzyskania kopii moich danych osobowych administrowanych przez Spółkę.
 5. Na podstawie art. 16 i 17 GDPR przysługuje mi prawo do sprostowania danych oraz ich usunięcia („prawo dobycia zapomnianym”).
 6. Stosownie do art. 20 GDPR przysługuje mi prawo do przenoszenia danych osobowych do innego, wybranego przeze mnie administratora danych osobowych.
 7. Zgodnie z art. 21 GDPR przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania moich danych osobowych przez Spółkę.
 8. Moje dane osobowe mogą być przechowywane przez Spółkę jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.
 9. Spółka przetwarza moje dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność, poufność oraz odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 10. Zgodnie z art. 77 GDPR przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.