Polityka równych szans

Firma CELON PHARMA S.A. jako nowoczesne przedsiębiorstwo ma świadomość, iż pracownicy są największym jej kapitałem i kluczową siłą organizacji. Co więcej, jesteśmy świadomi, że ich satysfakcja i zadowolenie z pracy przekładają się wprost proporcjonalnie na wyniki i rozwój firmy. Wysoki poziom satysfakcji z pracy sprawia, że nasi pracownicy bardziej angażują się w realizowane zadania, bardziej identyfikują się z firmą, są bardziej produktywni, dzięki czemu wzrasta poziom świadczonych przez nich usług. Te wszystkie czynniki wspólnie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.
W CELON PHARMA S.A. wszyscy pracownicy są sobie równi - niezależnie od płci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, religii, wyznania, koloru skóry, pochodzenia etnicznego wszyscy mają równe szanse na kreowanie swojej własnej ścieżki rozwoju. Wartościowy dla nas jest profesjonalizm, odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków i kompetencje poszczególnych pracowników.
W związku z tym firma CELON PHARMA S.A. odmomentu powstania realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia na różnych płaszczyznach swojej działalności. Prowadzona polityka czerpie swoje zasady z Dyrektyw Unii Europejskiej (w tym m.in. Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1083/2006).

1. ETYKA

Każdy pracownik firmy posiada dostęp do wiedzy o swoich prawach i obowiązkach oraz o wartościach przyświecających kulturze organizacyjnej firmy, co przekłada się na jasność i jawność wzajemnych oczekiwań oraz reguł postępowania na co dzień. Firma CELON PHARMA S.A.  dąży do stworzenia środowiska pracy opartego na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Każda osoba pracująca w firmie:

 • zna swoje obowiązki
 • ma możność prowadzenia otwartego i konstruktywnego dialogu w sprawie swoich wyników
 • może liczyć na pomoc w rozwoju zawodowym
 • jest dostrzegana i nagradzana za osiągnięcia na podstawie zasług
 • może zabrać głos i ma wpływ na polepszenie wyników całego zespołu
 • jest traktowana uczciwie, z szacunkiem i godnością, i nie jest dyskryminowana
 • ma poczucie wsparcia w zakresie realizacji osobistych priorytetów.

2. REKRUTACJA

Polityka rekrutacji w firmie CELON PHARMA S.A. prowadzona jest w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do stanowisk pracy. W szczególności rekrutacja odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

 • odpowiednio długi termin naboru, umożliwiający wszystkim zainteresowanym osobom udzielenie odpowiedzi na ofertę pracy
 • publikacja ogłoszenia w różnych mediach (prasa, Internet, strona firmowa), co zapewnia dostęp ogłoszenia do szerszej grupy osób potencjalnie zainteresowanych
 • brak informacji o preferowanej płci osób zatrudnianych w ogłoszeniu
 • stawianie tych samych kryteriów wszystkim kandydatom do pracy, niezależnie od płci czy innych prawnie chronionych cech, jak również poglądów ogólnospołecznych
 • brak pytań dotyczących stanu rodzinnego, planów związanych z zakładaniem czy powiększaniem rodziny oraz dyspozycyjności

 3. RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I OSOBISTYM

Firma CELON PHARMA S.A. stoi na stanowisku, iż pozyskanie i utrzymanie dobrych pracowników wymaga nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia i stymulującego środowiska pracy. Działania firmy ukierunkowane są również na aspektach mających sprzyjać godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Dlatego firma CELON PHARMA S.A. deklaruje pełną otwartość na inicjatywy pracowników dotyczące rozwiązań gwarantujących harmonijne łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Firma w miarę możliwości wspiera tego typu inicjatywy, w szczególności poprzez:

 • elastyczne kształtowanie dziennego wymiaru czasu pracy
 • elastyczność w zakresie godzin rozpoczynania i kończenia pracy
 • dopasowanie miejsca pracy do występujących sytuacji rodzinnych i ewentualnych przypadków zmiany miejsca zamieszkania
 • wykorzystanie wypracowanych dodatkowo godzin w formie czasu wolnego w dogodnym dla siebie terminie.
 • pomoc w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, opieki nad dziećmi, znalezienia wolnych miejsc w przedszkolach

Stanowiska kierownicze obejmowane są w równej mierze przez kobiety i mężczyzn w zależności od kwalifikacji i wyników konkursów rekrutacyjnych na dane stanowisko. Rozpiętość wieku pracowników wynosi ponad 40 lat, co w pełni potwierdza równość szans w dostępie do stanowisk niezależnie od etapu kariery zawodowej pracowników.

Przy równym traktowaniu wszystkich pracowników, firma dąży jednocześnie do promowania kultury zróżnicowania - co powinno być rozumiane jako poszanowanie wartości i wyznań, opinii, doświadczeń i prawa każdego pracownika do własnego zdania.
Drugą z płaszczyzn jest ciągłe dążenie do szkolenia naszych pracowników. System szkoleń rozpoczyna się na poziomie odpowiednich działów. Organizowane są przez szkolenia wyjazdowe, w których uczestniczy cały personel, jak i również szkolenia indywidualne prowadzone przez odpowiednie jednostki. Każdy z pracowników ma równy dostęp do systemu edukacji zawodowej. Firma zapewnia możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników wspierając inicjatywy szkoleniowe i edukacyjne. Wsparcie obejmuje także szkolenia językowe, jak również inne zainteresowania pracowników niekoniecznie związane z wykonywanym zawodem. Polityka taka zapewnia, iż pracownicy są w pełni oddani firmie i zaangażowani w swoją pracę.

Zobacz także: