Raport bieżący 2/2021 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)”

Celon Pharma na Trigon Top Picks 2021

21 stycznia 2021 r. przedstawiciele Zarządu Spółki wezmą udział w konferencji Top Picks by Trigon.Celon Pharma znalazł się wśród 21 spółek polecanych przez Trigon DM w 2021 r.

Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma (Falkieri) w lekoopornej depresji dwubiegunowej.

Potwierdzają one, że Falkieri  może stać się obiecującą terapią dla pacjentów z oporną na leczenie depresją dwubiegunową, chorobą z bardzo małą liczbą zarejestrowanych opcji terapeutycznych. W badaniu II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej osiągnięto zakładany pierwszorzędowy punkt końcowy, definiowany jako znacząca, istotna statystycznie i klinicznie redukcja objawów depresji na podstawie skali MADRS w porównaniu zCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2021 – Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma w lekoopornej depresji dwubiegunowej [03KET2018]

Data sporządzenia: 2021-01-08, godz. 19:23 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2020, dotyczącego terminu prezentacji wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie DPI (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r.Czytaj dalej »

Raport bieżący 45/2020 – Oczekiwany termin prezentacji wyników badania klinicznego esketaminy (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Data: 28.12.2020, godz. 18:!8 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2018 z dnia 11 września 2018 r., dotyczącego zgody na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na esketaminie (Falkieri) u pacjentów z depresją dwubiegunową, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28Czytaj dalej »

Raport bieżący 44/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu metforminy na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, oraz raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 2 grudnia 2020 dotyczącego wyników badania klinicznego w zakresie wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40

Raport bieżący 43/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) informuje, w dniu 2 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły dodatkowe wyniki określające wpływ pokarmu na farmakokinetykę leku CLP207280, które wykazały brak istotnych interakcji oraz wpływu pokarmu na farmakokinetykę w zarówno w zakresie stężenia maksymalnego (Cmax) oraz całkowitej ekspozycji mierzonej (AuC).

Raport bieżący 42/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc na kwotę 18,7 mln zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc”

Raport bieżący 41/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona na kwotę 8,1 mln zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona”

Raport bieżący 40/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.