Celon Pharma zakończyła z fazę IA badanie klinicznego dIa związku CLP’116, dualnego inhibitora JAK-ROCK

Zakończyliśmy  prowadzenie fazy IA badania klinicznego związku CPL’116,  dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom. Badanie miało na celu ocenę profilu bezpieczeństwa oraz parametrów farmakokinetycznych (PK). W badaniu nie zaobserwowano  działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu badanego. CPL’116 jest pierwszym na świecie dualnym inhibitorem kinaz JAK i ROCK i będzie miał zastosowanie wCzytaj dalej »

Raport bieżący 6/2021- Zakończenie prowadzenia fazy IA badania klinicznego nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116

Data: 9 luty 2021, godz: 8:56 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego 39/2020, z dnia 12 listopada 2020 r.,  dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych Spółka informuje, żeCzytaj dalej »

Raport bieżący 5/2021   – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku                             

Data sporządzenia: 2021-01-28                                                                                Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku          Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówCzytaj dalej »

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. 16 lutego 2021 r. zadecydują o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji.

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. 16 lutego 2021 r. zadecydują o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji. Intencją Zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 milionów euro z emisji 13 mln akcji. Przedmiotem decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście naCzytaj dalej »

Raport bieżący 4/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2021-01-20, godz. 17:30 Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399Czytaj dalej »

Raport bieżący 3/2021 – Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA

Temat Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, godz. 16:42 Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego agonistów receptoraCzytaj dalej »

Raport bieżący 2/2021 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)”

Celon Pharma na Trigon Top Picks 2021

21 stycznia 2021 r. przedstawiciele Zarządu Spółki wezmą udział w konferencji Top Picks by Trigon.Celon Pharma znalazł się wśród 21 spółek polecanych przez Trigon DM w 2021 r.

Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma (Falkieri) w lekoopornej depresji dwubiegunowej.

Potwierdzają one, że Falkieri  może stać się obiecującą terapią dla pacjentów z oporną na leczenie depresją dwubiegunową, chorobą z bardzo małą liczbą zarejestrowanych opcji terapeutycznych. W badaniu II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej osiągnięto zakładany pierwszorzędowy punkt końcowy, definiowany jako znacząca, istotna statystycznie i klinicznie redukcja objawów depresji na podstawie skali MADRS w porównaniu zCzytaj dalej »

Raport bieżący 1/2021 – Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma w lekoopornej depresji dwubiegunowej [03KET2018]

Data sporządzenia: 2021-01-08, godz. 19:23 Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2020, dotyczącego terminu prezentacji wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie DPI (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r.Czytaj dalej »