Raport bieżący 30/2020 – Analiza wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. Follow up – 6 tygodniowej, rozszerzonej obserwacji.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz z 20 kwietnia 2020r dotyczących zgody oraz wstępnych wyników badania II fazy rozwoju klinicznego leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 października 2020 r. Spółka zakończyła analizę wyników badania z uwzględnieniem 6 tygodniowej kontynuacji obserwacji oraz oceny farmakokinetycznej.

Raport bieżący 29/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 28/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc  w wysokości 18,7 mln.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln zł.

Raport bieżący 27/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona w wysokości 8,1 mln.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 17,0 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 8,1 mln zł.

Raport bieżący 26/2020 – otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku dotyczącego złożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy II CPL500036 u pacjentów z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję regulatora w tej sprawie.

Raport bieżący nr 25/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce Podstawa prawna: Inne uregulowania   Treść raportu:   Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020Czytaj dalej »

Raport bieżący 24/2020 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

W związku z zakończeniem fazy przedklinicznej inhibitora JAK/ROCK – CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2020 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego
I fazy tego związku.

Raport bieżący 23/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku  

Data sporządzenia:  2020-09-11, 10:52 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2020 r. Raport zostanie opublikowanyCzytaj dalej »

Celon Pharma nadaje nowy wymiar i przyśpiesza potwierdzanie skuteczności opracowanej przez siebie terapii na SARS-COV-2.

Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2.  Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych. Terapia rozwijana przez Celon Pharma S.A. ma szanse stać się właściwą odpowiedzią na największe wyzwanie epidemiologiczneCzytaj dalej »