Raport bieżący 39/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 dotyczącego złożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy dotyczącego inhibitora CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi regulatora w tej sprawie.

Raport bieżący 38/2020 – Korekta raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2020 roku

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Raport bieżący 36/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 34/2020 – Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego

Data sporządzenia 2020-10-29, godz. 16:53 Temat: Informacja o podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania terapeutyku przeciwwirusowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań iCzytaj dalej »

Celon Pharma na Jefferies Virtual London Healthcare Conference

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w największej konferencji dedykowanej branży farmaceutycznej w Europie. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Zwiększamy obecność produktów za granicą, budując silną pozycję w zakresie trudnych produktów inhalacyjnych na globalnym  farmaceutycznym, obserwujemy duże zainteresowanie naszymi innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi firm z całego świata, dlatego konferencje organizowane przez Jefferies z całą pewnościąCzytaj dalej »

Raport bieżący 33/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 32/2020 – Aktualizacja aktywności biznesowych Spółki w zakresie COVID-19 tzn. rozwoju innowacyjnych terapii w obszarze zakażeń SARS-COV-2 oraz rozwoju i wdrożenia diagnostyki SARS-COV-2.

W nawiązaniu do komunikatów dotyczących rozpoczęcia strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 (RB 6/2020) oraz zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych (RB22/2020), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 października 2020, dokonał aktualizacji postępu prac w obszarze nowych terapii na SARS-COV-2. tzn. rozwoju niskocząsteczkowego leku oddziałującego na proteazę TMPRSS2  oraz leku oddziałującego na polimerazę RNA (analogu Remdesiviru).

Raport bieżący 31/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 listopada 2020 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 6 listopada 2020 r.