Materiały Prasowe

Celon Pharma S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii D

W związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii D, spółka Celon Pharma S.A., 1 lipca 2021 r. otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu sporządzonego oraz opublikowała go. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 45 zł za jedną akcję. Spółka docelowo zamierza wyemitować do 6 000 000 akcji i pozyskać do 60 mln euro, głównie na rozwój działalności w segmencie innowacyjnym w perspektywie kolejnych dwóch lat.

Celon Pharma zakończyła z fazę IA badanie klinicznego dIa związku CLP’116, dualnego inhibitora JAK-ROCK

Zakończyliśmy  prowadzenie fazy IA badania klinicznego związku CPL’116,  dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom. Badanie miało na celu ocenę profilu bezpieczeństwa oraz parametrów farmakokinetycznych (PK). W badaniu nie zaobserwowano  działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu badanego. CPL’116 jest pierwszym na świecie dualnym inhibitorem kinaz JAK i ROCK i będzie miał zastosowanie wCzytaj dalej »

Pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI Celon Pharma (Falkieri) w lekoopornej depresji dwubiegunowej.

Potwierdzają one, że Falkieri  może stać się obiecującą terapią dla pacjentów z oporną na leczenie depresją dwubiegunową, chorobą z bardzo małą liczbą zarejestrowanych opcji terapeutycznych. W badaniu II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej osiągnięto zakładany pierwszorzędowy punkt końcowy, definiowany jako znacząca, istotna statystycznie i klinicznie redukcja objawów depresji na podstawie skali MADRS w porównaniu zCzytaj dalej »