Raporty bieżące

CLN 36.1000 PLN -0.75 PLN (-2.04%) 2021-10-28 17:01:07

Raport bieżący 25/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2021-06-02                                                                                                     Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał   Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:                                                                                                                    Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działającCzytaj dalej »

Raport bieżący 24/2021 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020

Data sporządzenia: 2021-05-31, godz. 14:19Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2020 w kwocie 21.494.827,07 złCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2021 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 12 kwietnia 2021 r. zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 16 lutego 2021 r.:

Raport bieżący 19/2021 – Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2020 sporządzone zgodnie z MSSF wraz z danymi porównawczymi za lata 2019 i 2018

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A. („Spółka”) sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), obejmującego rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz zawierającego dane porównawcze za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje wymienione sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Raport bieżący 18/2021 – Zakończenie badania klinicznego I fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, (zwanego dalej CPL’280) Spółka informuje, że 1 kwietnia 2021 r., otrzymała informację z ośrodka klinicznego o zakończeniu podawania leku ochotnikom, w tzw. wielokrotnym podaniu, w najwyższej dawce. Niniejszym Spółka stwierdza ukończenie aktywnej części klinicznej badania I fazy..