Raporty bieżące

CLN 36.1000 PLN -0.75 PLN (-2.04%) 2021-10-28 17:01:07

Raport bieżący 45/2020 – Oczekiwany termin prezentacji wyników badania klinicznego esketaminy (Falkieri) w depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Data: 28.12.2020, godz. 18:!8 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2018 z dnia 11 września 2018 r., dotyczącego zgody na rozpoczęcie II fazy klinicznej badań nad lekiem opartym na esketaminie (Falkieri) u pacjentów z depresją dwubiegunową, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28Czytaj dalej »

Raport bieżący 44/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu metforminy na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, oraz raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 2 grudnia 2020 dotyczącego wyników badania klinicznego w zakresie wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40

Raport bieżący 43/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) informuje, w dniu 2 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły dodatkowe wyniki określające wpływ pokarmu na farmakokinetykę leku CLP207280, które wykazały brak istotnych interakcji oraz wpływu pokarmu na farmakokinetykę w zarówno w zakresie stężenia maksymalnego (Cmax) oraz całkowitej ekspozycji mierzonej (AuC).

Raport bieżący 42/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc na kwotę 18,7 mln zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc”

Raport bieżący 41/2020 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona na kwotę 8,1 mln zł

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona”

Raport bieżący 40/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący 39/2020 – Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 dotyczącego złożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy dotyczącego inhibitora CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi regulatora w tej sprawie.

Raport bieżący 38/2020 – Korekta raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2020 roku

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych