Raporty bieżące

Warning: simplexml_load_file(): SSL: Connection reset by peer in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html): failed to open stream: HTTP request failed! in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.gpw.pl/wyniki/a45_u__8c/n_CLN_full_data.html" in /usr/home/sniznik/domains/celonpharma.com/public_html/wp-content/themes/celon/category-raporty-biezace.php on line 22

Raport bieżący 20/2021 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 12 kwietnia 2021 r. zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 16 lutego 2021 r.:

Raport bieżący 19/2021 – Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2020 sporządzone zgodnie z MSSF wraz z danymi porównawczymi za lata 2019 i 2018

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A. („Spółka”) sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), obejmującego rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz zawierającego dane porównawcze za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje wymienione sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Raport bieżący 18/2021 – Zakończenie badania klinicznego I fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, (zwanego dalej CPL’280) Spółka informuje, że 1 kwietnia 2021 r., otrzymała informację z ośrodka klinicznego o zakończeniu podawania leku ochotnikom, w tzw. wielokrotnym podaniu, w najwyższej dawce. Niniejszym Spółka stwierdza ukończenie aktywnej części klinicznej badania I fazy..

Raport bieżący 16/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2021-03-26    Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 marca 2021 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści: „W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2021 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego

Data: 24.03.2021, godz. 8:36 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          Treść raportu:                                                                                                                                 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartegoCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2021- Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia z dnia 16 lutego 2021 r., w którym Celon Pharma S.A. („Spółka”) poinformowała o podjęciu uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach ww. docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu Spółka przekazuje kopię podjętej uchwały.

Raport bieżący 13K – Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.- korekta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Godz. 15:36     Treść raportu:                                                                                                                                 Zarząd Celon Pharma S.A. przedstawia korektę omyłki pisarskiej, która pojawiła się w treści raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 marca 2021 r., dotyczącej wskazania jednego z rynków obejmującego umowę licencyjną – było: „Wyspy Kanaryjskie”, powinno być „Wyspy Karaibskie”. Skorygowana treść raportuCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2021 -Zawarcie umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneGodz. 18:30 Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Libia, Algieria, Maroko, Irak, Republika Południowej Afryki, Meksyk, Peru, Ekwador, Argentyna, Wyspy Kanaryjskie, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Singapur i Hong Kong. Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 r. podpisał z firmą  Glenmark PharmaceuticalsCzytaj dalej »