Raporty bieżące

CLN 39.2000 PLN -0.70 PLN (-1.75%) 2021-09-23 17:00:00

Raport bieżący 42/2021 – Rejestracja akcji serii D w KDPW

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o ukazaniu się komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 22 września 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLCLNPH00015 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Raport bieżący 41/2021 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w zakresie kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (Akcje serii D), o których mowa w punktach 12 i 13 ww. raportu bieżącego:

Raport bieżący 39/2021 – Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 14 września 2021 roku, w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLCLNPH00015, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Raport bieżący 37/2021 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 9 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r. (raporty bieżące nr 9/2021 i 29/2021).

Raport bieżący 36/2021 – Zakończenie z powodzeniem badania klinicznego I fazy związku CPL’116, pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021, dotyczącego zakończenia prowadzenia fazy IA badania klinicznego innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK (CPL '116) o potencjalnej efektywności terapeutycznej w chorobach autoimmunologicznych, Spółka informuje, że w dniu 09.08.2021 r. otrzymała informację, o zakończeniu podawania związku badanego CPL’116 zdrowym ochotnikom, w fazie IB badania klinicznego. Oznacza to zakończenie I fazy badania klinicznego tego związku.

Raport bieżący 35/2021 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. _”Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych serii D Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda _”Akcje Oferowane”dnia 16 lutego 2021 r. _raport bieżący nr 9/2021ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 10 maja 2021 r. _raport bieżący nr 22/2021_, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2021 r. _raport bieżący nr 29/2021_: